کاردرمانی

کاردرمانی با هدف بازیابی توانایی های از دست رفته و بهبود توانایی های موجود توسط بهترین متخصصان کاردرمانی در منزل و کلینیک و آنلاین ارائه می شود.
موارد کاربرد: کاردرمانی اوتیسم - کاردرمانی فلج مغزی

گفتاردرمانی

با هدف بررسی و درمان اختلالات مربوط به گفتار ، تکلم ، اختلال بلع توسط بهترین متخصصان گفتاردرمانی در منزل ، کلینیک و آنلاین ارائه می شود.
موارد کاربرد: گفتاردرمانی لکنت - گفتاردرمانی اوتیسم

بازی درمانی

نوعی از درمان برای کودکان جهت پردازش احساسات تخلیه هیجانات بهبود خلق و‌خو و اموزش بازی و‌افزایش استقلال و کمک به جایگزین کردن رفتار های مناسب با رفتار های نامناسب می باشد.

روانشناسی

نوعی از خدمات جهت بهبود نگرش و‌حل مشکلات عاطفی. استرسی اضطرابی و بهبود شرایط کلی فرد و آموزش به کودکان جهت بالاتر رفتن سرعت یادگیری

رفتاردرمانی

رفتار درمانی جهت حل مشکلات رفتاری نظیر لحبازی پرخاشگری دستور پذیری وسواس و خودزنی بی قراری

مشاوره

مشاوره به افراد در هر سنی کمک می کنند تا با نگرانی های عاطفی، اجتماعی، رشدی و دیگر مسائل زندگی مقابله کنند.

مربی در‌منزل

اعزام مربی به منزل جهت پیگیری و استمرار در انجام اصولی و‌صحیح تمرینات درمانی در منزل و اموزش مهارت های مربوط به زندگی روزمره فرد

فیزیوتراپی

هدف از درمان های فیزیوتراپی پیشگیری، توانبخشی، درمان و در نتیجه ارتقای سطح سلامت جامعه است که توسط بهترین متخصصان فیزیوتراپی در منزل و کلینیک ارائه می شود.

ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی یکی از شاخه های علوم پزشکی در حوزه توانبخشی است که با طراحی و ساخت اندام های مصنوعی و وسایل کمک حرکتی به افراد برای داشتن زندگی بهتر کمک می کند.

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی تست شنوایی و ارزیابی پردازش شنیداری و بهبود سیستم‌شنوایی با تمرینات و دستگاه های مخصوص نظیر سمعک و‌دستگاهای پردازش شنیداری

فهرست